Rajd z okazji 90-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Gnieźnie

sobota, 15.04.2023

PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie
Nadleśnictwo Gniezno

zaprasza 15 kwietnia 2023 rokuna rajd z okazji

90 - lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Gnieźnie

oraz

55 - lecia Gnieźnieńskiego Klubu Turystyki Wodnej PTTK „Horyzont”

Celem rajdu jest

  • zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczo-turystycznymi Powiatu Gnieźnieńskiego,
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.

Organizatorzy

Komandor rajdu: Krystian Grajczak
Z-ca komandora: Paweł Czudowski
Sekretariat: Katarzyna Drygała
Organizacja mety: Nowaczyk Wioletta

Trasy rajdowe

Piesza

ul. Pustachowska – Cielimowo – Las Miejski – Wiata Edukacyjna „Gajówka” – ul. Wrzesińska 83 – 6 km
Start: ul. Pustachowska /przy kościele Matki Bożej Miłosierdzia/ godz. 9.30
Kierownik trasy: Ewa Bosacka i Krystian Grajczak

Rowerowa

Gniezno – Szczytniki Duchowne – Wiata Edukacyjna „Gajówka” – ul. Wrzesińska 83 – 25 km
Start: Gniezno PKP godz. 9.30
Kierownik trasy: Marian Gdaniec i Witosław Szczepankiewicz
Meta rajdu: Wiata Edukacyjna „Gajówka” - ul. Wrzesińska 83 czynna w godzinach 10.45-12.30

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia należy wysłać na adres: biuro@gniezno.pttk.pl . Opłata za rajd wynosi 5,00 zł od osoby. Opłatę można wpłacać przelewem na konto PTTK 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub na mecie rajdu.
Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestni-kach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 kwietnia 2023 r. do godziny 10.00. Po terminie organizatorzy nie gwarantują świadczeń.
Kontakt Krystian Grajczak tel. 662501060.

Uprawnienia uczestników

Możliwość udziału w konkursach: krajoznawczo – historycznym /znajomość powiatu gnieźnieńskiego/ i sprawnościowym, posiłek rajdowy, znaczek okolicznościowy i punkty do OTP i KOT.
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

Klauzula informacyjna

Rajd 90. Lecia PTK i PTTK w Gnieźnie oraz 55. Lecia GKTW PTTK „Horyzont”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK Ziemi Gnieź-nieńskiej w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: e-mail: biuro@gniezno.pttk.pl
2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia na rajd 90. Lecia PTK i PTTK w Gnieźnie oraz 55. Lecia GKTW PTTK „Horyzont”.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją rajdu 90. Lecia PTK i PTTK w Gnieźnie oraz 55. Lecia GKTW PTTK „Horyzont” oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz fanpage Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodo-wych.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.