XXI Rajd Niepodległości

piątek, 11.11.2022

Relacja z Rajdu

Dzień 11 listopada to dla nas dzień szczególny. Symbolicznie wspominamy odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli. Ten dzień w 1918 roku był zakończeniem starań kilku pokoleń Polaków walczących o niepodległość.

My również aktywnie włączyliśmy się w te obchody. Nasz niepodległościowy marsz rozpoczęliśmy przy pomniku Orląt Lwowskich, gdzie poznaliśmy kulisy walk o Lwów jesienią 1918 r. Następnym punktem była wieża ciśnień, gdzie z kolei dowiedzieliśmy się o przebiegu walki w okolicach Gniezna w trakcie powstania kościuszkowskiego. Następnie udaliśmy się na promenadę wokół Jeziora Winiary i poznaliśmy przebieg walki Szarych Szeregów (Armii Krajowej) w trakcie II wojny światowej. Rajd zakończyliśmy w Szkole Podstawowej nr 6, przy ciepłej herbacie, tradycyjnym rogalu i rozwiązaliśmy konkurs na najbardziej oryginalny strój niepodległościowy.

W rajdzie brało udział 55 uczestników. Do zobaczenia za rok.

Tekst: Paweł Trygalski
Zdjęcia: Hanna Dolata

Regulamin

 1. 1. Cele rajdu:
  • uczczenie 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,
  • poznanie uroków i piękna naszej ,,Małej Ojczyzny’’ – Gniezna, 
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, 
  • umocnienie więzów koleżeńskich między turystami.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu: Paweł Trygalski
  Z-ca komandora: Ewa Bosacka
  Sekretariat rajdu: Małgorzata Drewek
  Punkt weryfikacyjny: Krystian Grajczak
  Kierownictwo mety: Edward Polański
 3. Organizatorzy rajdu: 
  Oddział PTTK Gniezno, 
  Klub Górski PTTK ,,Ornak” im. ks. T. Hanelta, 
  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie,
  Agencja Turystyczna „Edwardo”
 4. Termin rajdu: 11 listopada 2022 r.
 5. Trasa rajdowa:
  Skwer Orląt Lwowskich – ul. Żwirki i Wigury – promenada wokół Jeziora Winiary – Szkoła Podstawowa nr 6 (meta) - ok. 5 km
  Start: Skwer Orląt Lwowskich u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Żwirki i Wigury – godz. 9.00
  Kierownik trasy: Krystyna Sarnowska, Paweł Trygalski
 6. Warunki uczestnictwa 
  W Rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 7. Wyposażenie - uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 8. Konkurs – na mecie rajdu odbędzie się konkurs na najciekawszy strój patriotyczny (flagi, czapki, chorągiewki, rozety itp.)
 9. Zgłoszenia należy wysyłać na adres biuro@gniezno.pttk.pl z podaniem nazwisk uczestników oraz nazwiska kierownika drużyny. Opłatę za rajd w wysokości 12 zł od osoby (członkowie PTTK 10 zł.) można wpłacać na konto bankowe BGŻ S.A 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 lub na mecie rajdu. Kontakt tel.: 694 532 157.
  Termin zgłoszeń do dnia 8 listopada 2022 roku do godz. 10.00
 10. Uprawnienia uczestników – uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, posiłek turystyczny na mecie oraz punkty do OTP.
 11. Meta Rajdu - będzie zlokalizowana w Szkole Podstawowej nr 6 ul. Żwirki i Wigury 22 i będzie czynna w godz. 10.30 - 12.00
 12. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy 

Klauzula informacyjna XXI Rajdu  Niepodległości

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO, informujemy iż: 
1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 42 lub biuro@gniezno.pttk.pl
2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia XXI Rajdu Niepodległości. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją XXI Rajdu Niepodległości niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym:  udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz facebooku Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.
3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe. 
4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia rajdu.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych. 
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Armia Krajowa

Zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej, powstałe z przemianowania Związku Walki Zbrojnej (powstałego w listopadzie 1939 r.) rozkazem Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego z dnia 14.02.1942 r. Działała na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej okupowanej przez Niemcy i ZSRR (po wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium państwa polskiego 4 stycznia 1944 r.). Prowadziła działania sabotażowe, dywersyjne, partyzanckie, wywiadowcze np. wywiad wojskowy i gospodarczy, informacyjno – propagandowe. Do najbardziej zna-nych akcji Armii Krajowej należą: obrona Zamojszczyzny przed wysiedleniem ludności polskiej, zamach na kasyno przy Alei Szucha (19.05.1942 r.), akcja „Wieniec” (7-8.10.1942 r.), akcja pod Arsenałem (26.03.1943 r.), akcja na stacji kolejowej Celestynów (19-20.05.1943 r.) i udany zamach na dowódcę SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa Franza Kutscherę (1.02.1944 r.). Największą operacją militarną Armii Krajowej była akcja „Burza” i w jej ramach powstanie warszawskie. Wobec niebezpieczeństwa związanego z dalszym trwaniem Armii Krajowej w strefie działania Armii Czerwonej na ziemiach polskich, Komendant AK generał brygady Leopold Okulicki wydał rozkaz rozwiązujący Armię Krajową (19.01.1945 r.). Wielu członków Armii Krajowej jednak kontynuowało walkę z radzieckim okupantem i nową proradziecką polską władzą.