XIX Rajd Turystyczny 104 rocznicy Powstania Wielkopolskiego

sobota, 14.01.2023

Relacja z Rajdu

Dnia 14 stycznia 2023 r. zorganizowany został XIX Rajd Turystyczny z okazji 104. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Celem rajdu było uczczenie kolejnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, propagowanie zdrowego stylu życia, rozbudzanie zainteresowań naszą Małą Ojczyzną oraz integracja turystów.

Uczestnicy rajdu spotkali się na Rynku, skąd udali się w miejsca związane z postacią Mariana Wachtla, jednego z organizatorów Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie, jego rodzinnym mieście.

Turyści dotarli m.in. na cmentarz św. Piotra, gdzie spoczywają uczestnicy Powstania Wielkopolskiego (wśród nich Marian Wachtel, poległy w walkach pod Rynarzewem). Tam, na Akropolu Naszych Bohaterów, zapalono znicze i oddano hołd poległym powstańcom.
Uczestnikom rajdu liczne wydarzenia z czasów Powstania Wielkopolskiego przybliżyli Paweł Trygalski i Krystian Grajczak.

Była to doskonała lekcja historii dla wszystkich turystów, zarówno pieszych, jak i tych na rowerach.

Na mecie, przygotowanej w Szkole Podstawowej nr 3, uczestnicy rajdu mogli odpocząć, posilić się, zdobyć potwierdzenie przebytej trasy czy też wziąć udział w konkursie. Dużą wiedzą o Powstaniu Wielkopolskim i znajomością biografii Mariana Wachtla wykazali się: Igor z ZSP nr 3, Mateusz z II LO oraz Amelia i Zuzanna ze SP nr 5. Nagrodzono nie tylko zwycięzców konkursu, ale również najmłodszych uczestników rajdu, Anię, Łucję, Jacka i Marka. Wyróżniono także najliczniejszą drużynę – uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Gnieźnie.

O tym, że „pamięć historii żyje w nas”, świadczy m.in. udział w rajdzie 64 osób, reprezentujących kilka pokoleń turystów.

XIX Rajd Turystyczny z okazji 104. rocznicy Powstania Wielkopolskiego swym patronatem objął Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego. Natomiast organizatorami rajdu byli: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Świętego Wojciecha w Gnieźnie oraz Agencja Turystyczna „Edwardo”.

Serdecznie dziękujemy za udział w rajdzie upamiętniającym rocznicę Powstania Wielkopolskiego.

Do zobaczenia na kolejnych imprezach turystycznych.

Komandor rajdu: Ewa Bosacka
Tekst: Małgorzata Kaźmierczak
Zdjęcia: Małgorzata Kubiś – Drewek, Elżbieta Kistowska

Regulamin Rajdu

 1. Cele rajdu: 
  • uczczenie 104. rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • rozbudzanie zainteresowań naszą Małą Ojczyzną. 
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu: 
  • Komandor rajdu Ewa Bosacka 
  • Sekretariat Małgorzata Drewek
  • Małgorzata Kaźmierczak
  • Kierownictwo mety Edward Polański
  • Punkt weryfikacyjny Krystyna Sarnowska
 3. Organizator rajdu: 
  • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
  • Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie,
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Świętego Wojciecha w Gnieźnie,
  • Agencja Turystyczna „Edwardo”.
 4. Trasa rajdowa:
  1. Rynek – ul. Farna – ul. Rzeźnicka – ul. Chrobrego – Rynek – ul. Tumska – ul. Łaskiego – cmentarz św. Piotra (zapalenie zniczy przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich) – ul. Kłeckoska – ul. Radosna – ul. Czarnieckiego –  8 km
   Kierownik trasy: Krystian Grajczak, Paweł Trygalski
   Start: Rynek – godz. 9.00
  2. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz  z opiekunem – osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia należy wysłać na adres: biuro@gniezno.pttk.pl z podaniem nazwisk uczestników oraz nazwisko kierownika drużyny. Opłata od osoby wynosi 14 zł. (Członkowie PTTK – 12 zł.)
  Opłatę można wpłacać do dnia 11 stycznia przelewem na konto BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub na mecie rajdu. 
  Termin zgłoszeń do dnia 11 stycznia 2023 r. do godziny 12.00. Telefon kontaktowy 694 532 157.
 8. Uprawnienia uczestników - uczestnicy otrzymują: 
  • posiłek turystyczny,
  • znaczek rajdowy,
  • punkty do OTP,
  • pieczątkę okolicznościową,
  • prawo do udziału w konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. 
 9. Meta rajdu będzie zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie ul. Czarnieckiego 7 i czynna w godz. 10.30-12.00.
 10. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy

 

Marian Wachtel

Marian Wachtel urodził się 12 lutego 1892 r. w Gnieźnie. Chrzest przyjął 1 marca 1892 r. w kościele p.w. Świętej Trójcy w Gnieźnie. Ojcem Mariana był Jan Wachtel z zawodu mleczarz, a matką Antonina Wachtel z domu Czajkowska. Ojcem chrzestnym był Michał Frankenberg z zawodu fabrykant mebli, a matką chrzestną Teodora Frankenberg z domu Hoffmann. Rodzina Wachtlów mieszkała przy ówczesnej ulicy Fleischerstrasse czyli dzisiejszej ulicy Rzeźnickiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej Marian wyuczył się zawodu sztukatora. Wykazywał duże zdolności plastyczne, tworząc najczęściej grafiki. Należał do gnieźnieńskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W 1912 r. został powołany do niemieckiej marynarki wojennej i wrócił do Gniezna dopiero w końcu listopada 1918. Należał do grupy organizatorów powstania w mieście. 29 grudnia 1918 r. wziął czynny udział w zdobyciu koszar 12 pułku dragonów pruskich przy dzisiejszej ulicy Wrzesińskiej. Następnie został dowódcą załogi polskiej  w koszarach i stanowisko to piastował do końca stycznia 1919 roku i oddał powstaniu znaczne usługi. To tutaj udało się Marianowi zebrać około 100 ochotników, najczęściej bez elementarnego przeszkolenia wojskowego, których szkolił przez cały styczeń 1919 r. m.in. w zakresie służby wartowniczej, polowej, obsługi karabinów maszynowych. Był to zalążek 4 kompanii gnieźnieńskiej, wcielonej do 3 baonu formowanego 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich. 1 lutego 1919 r. 4 kompania wyruszyła na front północny w okolice Rynarzewa. W trakcie walki szczególnie dotkliwy dla powstańców był niemiecki pociąg pancerny. 18 lutego 1919 r. saperzy 1 Baonu Saperów Wielkopolskich wysadzili tory, odcinając mu drogę do Bydgoszczy. Załoga niemiecka broniła się zaciekle, aż nadjechał pociąg ratowniczy. W krytycznym dla powstańców momencie z odsieczą Polakom przybyła 4 kompania, którą Wachtel z okrzykiem „Niech żyje Polska” porwał do ataku. W ogniu karabinów maszynowych został ranny i zmarł na polu walki. Wraz z nim poległo 14 powstańców, ale pociąg został zdobyty, a później wyremontowany służył powstańcom. Pośmiertnie Marian Wachtel został odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Uroczystość pochowania Mariana Wachtla i powstańców poległych m.in. pod Rynarzewem odbyła się 24 lutego 1919 r. na cmentarzu Św. Piotra w Gnieźnie i miała doniosły, patriotyczny charakter. Gnieźnianie chcieli w ten sposób uczcić powstańców, którzy oddali życie w walce o niepodległość. W dokumentach znajduje się informacja, że kondukt żałobny miał około 2 kilometrów długości.