XVIII Rajd Zimowy

sobota, 25.02.2023

Regulamin Rajdu

 1. Cele rajdu:
  • zapoznanie uczestników rajdu z historią i walorami krajoznawczo-turystycznymi najstarszego miasta w Polsce – Kalisza,
  • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
  • propagowanie zdrowego stylu życia.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu Katarzyna Drygała
  Kierownictwo trasy Krystian Grajczak
 3. Organizator rajdu:
  Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
 4. Trasa autokarowa: Gniezno – Kalisz – Gniezno
  Wyjazd: parking przy ul. Barciszewskiego (dawny sklep Piotr i Paweł) godz. 7.30. Planowany powrót do Gniezna ok. godz. 16.00.
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Organizator nie zapewnia posiłku, kanapki we własnym zakresie.
 8. Opłata za rajd wynosi 55,00 zł od osoby /opłata obowiązuje również opie-kunów/. Ilość miejsc jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia i pełna wpłata.
  Termin zgłoszeń do dnia 22.02.2023 do godziny12.00.
  Zgłoszenia należy wysłać pod adres: biuro@gniezno.pttk.pl. Na kartach zgło-szeń należy wpisać nazwisko uczestnika oraz nazwisko kierownika drużyny lub opiekuna – osobę dorosłą. Opłaty za uczestnictwo należy wpłacić na konto O/PTTK Gniezno: 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd zimowy”.
  Telefon kontaktowy 606 966 112.
 9. Uprawnienia uczestników:
  • znaczek rajdowy
  • opieka przewodnicka podczas zwiedzania Kalisza
  • w programie rajdu zwiedzanie Kalisza: Baszta Dorotka i mury obronne, Ratusz, kościół św. Józefa, planty, pomnik Książki i Adama Asnyka, Katedra i Rozmarek.
  • punkty do OTP
 10. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy

Klauzula informacyjna XVIII Rajdu Zimowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:, adres e-mail: biuro@gniezno.pttk.pl
2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia XVIII Rajdu Zimowego.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją XVIII Rajdu Zimowego oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym:  udostępnienie zdjęć na stronie inter-netowej oraz fanpage Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe. 
5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych. 
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.