IX Rajd „Na rozpoczęcie sezonu rowerowego”

sobota, 7.04.2018

Cele Rajdu

 • zapoznanie uczestników rajdu z walorami krajoznawczo-turystycznymi
 • Ziemi Gnieźnieńskiej i gminy Mieleszyn,
 • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, propagowanie zdrowego aktywnego stylu życia.

Organizatorzy

 • PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie 
 • Klub Turystyki Rowerowej PTTK GENESIS
 • Oddziałowa Komisja Turystyki Rowerowej

Komitet organizacyjny

 • Komandor rajdu: Krystyna Sarnowska 
 • Z-ca komandora: Paweł Kubasik
 • Sekretariat:Magdalena Kubasik
 • Obsługa rajdu: Małgorzata Kubiś - Drewek, Katarzyna Drygała, Krzysztof Kaźmierski, Jan Kubasik
 1. Trasa rajdowa:
  1. I. Gniezno – Zdziechowa - Mączniki - Przysieka - Sokolniki - Głaz Narzutowy „Tarcza Olbrzyma” (ok. godz. 10.45 - 11.15) - Karniszewo - Mieleszyn - BORZĄTEW camping - Gniezno ok. 43 km
   Start: Gniezno Rynek – godz. 09.00. Przewidywany powrót do Gniezna godz. 15.00 – 15.30.
   Kierownik trasy: Paweł Kubasik, Krystyna Sarnowska
  2. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych, pod warunkiem zgłoszenia drużyny z opiekunem. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 2. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe (1 opiekun na drużynę) oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wyłącznie z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. 
  Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 3. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku ubioru, rower musi być sprawny pod względem wymagań przepisów ruchu drogowego. Drużyna i turyści indywidualni powinni posiadać apteczkę oraz zestaw naprawczy (klucze, dętkę, łatki itp.). 
 4. Zgłoszenia należy wysłać na adres: biuro@gniezno.pttk.pl na kartach zgłoszeń z podaniem nazwisk uczestników oraz kierownika drużyny.
  Opłata za rajd wynosi 10,00 zł (członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską 8,00 zł) od osoby i będzie pobierana dnia 4 kwietnia 2018 r. w Biurze PTTK ul. Kościuszki 7 w godz. 16.00–17.00. Opłatę można wnieść na nowe konto bankowe: BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd rowerowy”. Termin zgłoszeń i wniesienia opłaty za rajd upływa dnia 4 kwietnia 2018 r., godz. 18.00. Dokonanie wpłaty po terminie nie gwarantuje uzyskania wszystkich świadczeń.
  Kontakt: Krystyna Sarnowska (601 428 903).
 5. Uprawnienia uczestników: znaczek rajdowy, posiłek turystyczny, punkty do KOT, okolicznościowy odcisk pieczęci, prawo do udziału w konkursach z nagrodami.
 6. Obowiązki uczestników :
  • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
  • stosowania się do uwag i wskazówek prowadzących rajd,
  • nie wyprzedzania prowadzącego rajdu,
  • poinformowanie prowadzącego o rezygnacji z rajdu lub zamiarze odłączenia się od grupy,
  • udzielenia pomocy innym uczestnikom rajdu w razie awarii lub wypadku.
 7. Biuro rajdu, posiłek i konkursy na terenie Campingu Borzątew, w godz. 12.00 - 13.30.
 8. Wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. Postanowienia końcowe: Zaleca się używanie kasku i kamizelki odblaskowej.  Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 10. Informacje na temat rajdu można znaleźć na stronie internetowej: www.gniezno.pttk.pl 

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

Pliki:
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon rozprow2018zloszenie.doc42 KB
PDF icon rozprow2018zloszenie.pdf146.57 KB