IX Rajd „Rowerem na przełaj”

sobota, 22.09.2018

Celem Rajdu jest

zapoznanie uczestników rajdu z walorami krajoznawczo-turystycznymi Kiszkowa i okolic, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.

Organizatorzy

 • Klub Turystyki Rowerowej PTTK GENESIS Gniezno
 • Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie
 • Urząd Gminy Kiszkowo
 • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych

Komitet Organizacyjny

Komandor rajdu: Katarzyna Drygała
Kierownik trasy: Beata Przybysławska 
Sekretariat: Bożena Nowak, Magdalena Kubasik
Obsługa rajdu: Paweł Kubasik, Ewa Bosacka, Iwona Dziel, Krystyna Jakubowska, Adam Budziszewski, Krzysztof Kaźmierski 

 1. Trasa rajdu:
  Gniezno – Piekary – Braciszewo – Piekary – Dziekanowice – Waliszewo – Kamionek – Łagiewniki Kościelne (meta rajdu) – Dębnica – Obora – Gniezno (około 60 km)
  Start: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Czarneckiego 7 w Gnieźnie, godz. 09:00
  Dopuszcza się przebycie tras dowolnych, pod warunkiem zgłoszenia drużyny z opiekunem. Organizatorzy nie obsługują tych tras. 
 2. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe (1 opiekun na drużynę) oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wyłącznie z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników, odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 3. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku ubioru, rower musi być sprawny pod względem wymagań przepisów ruchu drogowego. Drużyna powinna posiadać apteczkę oraz zestaw naprawczy (klucze, dętkę, łatki itp.). 
 4. Zgłoszenia należy wysłać na adres: biuro@gniezno.pttk.pl z podaniem nazwisk uczestników oraz kierownika drużyny. Opłata za rajd wynosi 9,00 zł od osoby (członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską 8,00 zł) i będzie pobierana dnia 19.09.2018 w Biurze PTTK, ul. Kościuszki 7, w godz. od 16.00 do 17.30 lub można ją wpłacić na konto bankowe: BGŻS.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „Rowerem na przełaj”. Termin zgłoszeń i opłacenie wpisowego upływa 19.09.2018r. do godz.18.00. 
  Kontakt: Katarzyna Drygała. tel. 606966112. 
  Wniesienie opłaty po terminie nie gwarantuje otrzymania pełnych świadczeń .
 5. Uprawnienia uczestników: znaczek rajdowy, posiłek turystyczny, punkty do KOT, stempel okolicznościowy, prawo do udziału w konkursach z nagrodami. 
 6. Obowiązki uczestników :
  • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
  • stosowania się do uwag i wskazówek prowadzącego rajd,
  • nie wyprzedzania prowadzącego rajdu,
  • poinformowanie prowadzącego o rezygnacji z rajdu lub, zamiarze odłączenia się od grupy,
  • udzielenia pomocy innym uczestnikom rajdu w razie awarii lub wypadku. 
 7. Zaleca się używanie kasku i kamizelki odblaskowej. 
 8. Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Kościelnych czynna w godz. 11.30-15.00.
 9. Postanowienia końcowe: Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów rajdu.
 10. Informacje na temat rajdu można znaleźć na stronach internetowych: www.gniezno.pttk.pl 

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy