LXII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej

wtorek, 11.06.2019
 1. Termin i miejsce Zlotu
  62. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK odbywać się będzie w terminie 18 – 22 września 2019 r. w Legnicy.
 2. Cele Zlotu
  1. Promocja turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych walorów Dolnego Śląska, a szczególnie Legnicy i powiatów: złotoryjskiego, jaworskiego, legnickiego.
  2. Propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy czynnego wypoczynku.
  3. Zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych, w tym odznak regionalnych.
  4. Zdobywanie i rozszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej PTTK.
  5. Szkolenie kadry programowej PTTK.
  6. Wymiana doświadczeń i integracja środowiska piechurów.
  7. Upowszechnianie turystyki pieszej i krajoznawstwa.
 3. Organizatorzy
  Organizatorami 62. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK są Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK oraz Oddział PTTK w Legnicy.
 4. Patronat
  1. Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
  2. Tadeusz Krzakowski - Prezydent Miasta Legnicy
  3. Adam Babuśka - Starosta Powiatu Legnickiego
 5. Patronat medialny
  Patronat medialny obejmują: TV Dami, lca.pl.
 6. Kierownictwo Zlotu
  1. Komandor Zlotu – Kazimierz Rosół
  2. Z-ca Komandora ds. organizacyjnych – Bogusława Grabka
  3. Z-ca Komandora ds. programowych – Marek Rabski
  4. Sekretariat – Biuro Oddziału PTTK w Legnicy.
 7. Warunki uczestnictwa
  1. W Zlocie mogą uczestniczyć Przodownicy Turystyki Pieszej PTTK oraz inni członkowie PTTK w miarę posiadanych przez organizatorów wolnych miejsc.
  2. Przesłanie zgłoszenia na adres Oddziału PTTK, Rynek 27 59-220 Legnica lub pocztą elektroniczną pcit-legnica@o2.pl. Termin nadsyłania wypełnionych kart zgłoszeń wraz z potwierdzeniem wpłaty (ksero lub skan) mija 31.07.2019 r.
  3. Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na Zlot decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń, jednak organizator zapewnia sobie prawo do kwalifikacji uczestników Zlotu.
  4. Ilość miejsc na poszczególne trasy jest ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu na daną trasę, organizatorzy mogą przenieść uczestnika na inną trasę lub nie przyjąć z powodu braku miejsc.
  5. Po przesłaniu zgłoszenia i dokonaniu wpłaty każdy uczestnik otrzyma powiadomienie o przyjęciu (lub nie) na Zlot (telefonicznie na podany numer telefonu lub pocztą e-mailową na podany adres).
 8. Wysokość wpłat na rzecz organizacji Zlotu
  Wysokość wplaty Kogo dotyczy
  350 zł Honorowy Przodownik TP*
  400 zł Przodownik TP (zweryfikowany na stronie KTP)*
  420 zł  Członek PTTK*
  440 zł Osoby niezrzeszone (wyłącznie w miarę wolnych miejsc)

  * Prosimy o zabranie dokumentu upoważniającego do zniżki
  Wpłaty na rzecz organizacji Zlotu oraz opłaty dodatkowe należy przesłać na konto Oddziału PTTK w Legnicy nr konta: 08 2030 0045 1110 0000 0252 7490 Bank BGŻ z dopiskiem 62. Ogólnopolski Zlot PTP PTTK

  62. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego. Zlot jest organizowany na zasadach samorealizacji siłami wolontariatu członków PTTK zgodnie ze Statutem PTTK.

 9. Świadczenia w ramach wpłaty na Zlot:
  • Noclegi z 19/20.09.2019, 20/21.09.2019 i 21/22.09.2019 r.
  • Wyżywienie od śniadania 20.09.2019 r. (piątek) do śniadania 22.09.2019 r. (niedziela)
  • Pamiątkowy znaczek zlotowy
  • Materiały krajoznawcze
  • Udział w spotkaniu krajoznawczym w dn. 20.09.2019 r.
  • Udział w wycieczce zlotowej w dniu 21.09.2019 r.
  • Udział w wycieczce po Legnicy w dniu 22.09.2019 r.
  • Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
  • Gadżety zlotowe
  • Udział w obradach jednego z zespołów tematycznych :
   1. Tematyka Historyczna w Turystyce Pieszej
   2. Zespół ds. Szlaków i Znakarzy
   3. Zespół ds. Szkoleń i weryfikacji
   4. Zespół ds. Imprez centralnych
 10. Wpłaty dodatkowe
  • Nocleg z 18/19.09.2019 – 35 zł
  • Śniadanie 19.09.2019 – 15 zł
  • Wycieczka przedzlotowa – 85 zł
  • kolacja 19.09.2019 – 15 zł
  • obiad 22.09.2019 – 25 zł
 11. Zakwaterowanie uczestników
  Dodatkowy nocleg z 18/19.09.2019 r.: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy, ul. Jordana 17.
  Pozostałe noclegi: Internat IV LO ul. Tarasa Szewczenki 10 (wejście od ul. Sejmowej), Legnica.
 12. Rezygnacja z uczestnictwa w Zlocie:
  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w okresie od zgłoszenia do 15.08.2019 r. (włącznie) zwracane jest 70% wpłaty na rzecz organizacji Zlotu (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze oraz znaczek zlotowy).
 13. Obowiązki uczestników
  1. Przestrzeganie Karty Turysty i Regulaminu Zlotu.
  2. Przestrzeganie postanowień Kierownictwa Zlotu i harmonogramu dnia.
  3. Przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody i przepisów pożarowych oraz BHP.
  4. Przestrzeganie Regulaminu miejsca zakwaterowania.
  5. Posiadanie ze sobą ważnej legitymacji PTP i PTTK oraz dokumentu tożsamości.
  6. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w miejscu zakwaterowania.
 14. Postanowienia końcowe
  1. Zlot i wycieczki Zlotowe odbędą się bez względu na pogodę.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość częściowej zmiany trasy wycieczek.
  3. Uczestnicy Zlotu posiadający opłaconą składkę członkowską za 2019 r. są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.
  4. Za szkody spowodowane z winy uczestnika wszelką odpowiedzialność prawną i materialną ponosi sprawca szkody.
  5. Nieobecność na Zlocie nie upoważnia do roszczeń finansowych wobec organizatora.
  6. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Kierownictwu Zlotu.
 15. Informacja Zlotowa
  Informacji na temat Zlotu udzielają:
  Biuro Oddziału PTTK w Legnicy 76-85-65-163
  w godz. 11.00 – 16.00
  pcit-legnica@o2.pl
  Bogusława Grabka 661-716-212
  w godz. 9.00 – 20.00
  pcit-legnica@o2.pl
  Kazimierz Rosół 608-287-554
  w godz. 9.00 – 20.00
  m-x@o2.pl

   

 16. Egzamin na uprawnienia PTP PTTK
  Podczas trwania Zlotu odbędzie się egzamin na uzyskanie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej PTTK oraz na ich rozszerzenie. Osoby zainteresowane egzaminem na:
  1. Uzyskanie uprawnień PTP PTTK III stopnia zobowiązane są do przedstawienia Komisji Egzaminacyjnej następujących dokumentów:
   • - wniosku podpisanego przez macierzystą OKTP – wniosek należy wysłać na adres KTP ZG PTTK na 4 tygodnie przed terminem egzaminu,
   • - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ogólnego,
   • - książeczki OTP z weryfikacją odznaki małej w stopniu srebrnym,
   • - legitymacji PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską.
  2. Rozszerzenie uprawnień, zobowiązane są do przedstawienia:
   • wniosku podpisanego przez macierzystą OKTP – wniosek należy wysłać na adres KTP ZG PTTK na 4 tygodnie przed terminem egzaminu,
   • książeczki OTP z weryfikacją odznaki małej w stopniu złotym lub legitymacji dużej OTP,
   • legitymacja PTP,
   • legitymacji PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską
 17. Szczegółowy program
  Dzień Godzina Punkt programu
  18.09.2019 od 17.00 Przyjmowanie uczestników z noclegiem dodatkowym SSM ul. Jordana 17
  19.09.2019 7.30 – 8.00 Śniadanie za dodatkową opłatą
    8.00 – 18.30 Wycieczka przedzlotowa w programie: Ślęża, Strzegom, Świdnica, Krzyżowa (obiad na trasie)
    18.00 – 22.00 Przyjmowanie uczestników Zlotu
    19.00 – 19.30 Kolacja za dodatkową opłatą
  20.09.2019 7.30 – 8.00 Śniadanie
    8.15 – 14.15 Wyjazd do Kościelca – spotkanie krajoznawcze w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza pt. „Rzecz o zapisie Alfreda Olszewskiego dla Henryka Sienkiewicza”, zwiedzanie kościoła pw. NSPJ, wykład ks. S. Szupieńki, zwiedzanie dworku szlacheckiego w Warmątowicach Sienkiewiczowskich, odsłonięcie tablicy pamiątkowej
    14.30 – 15.30 Obiad
    16.30 – 17.45 Uroczyste otwarcie Zlotu w CKZiU
    18.30 – 19.00 Kolacja
    18.30 – 19.00 Obrady w zespołach tematycznych.
    21:00 – 22:30 Egzaminy przodownickie.
  21.09.2019 7.30 – 8.00 Śniadanie
    8.15 – 18.30 Zlotowe wycieczki krajoznawcze (obiad na trasie)
  I. Legnica – Rogoźnica (Muzeum Gross - Rosen) – Mściwojów (ścieżka przyrodnicza w dolinie rzeki Wierzbiak) - Jawor (kościół Pokoju)
  II. Legnica - "Ostrzyca Proboszczowicka" (śląska Fudżijama) - Grodziec (bazaltowy stożek wulkaniczny z zamkiem – - Złotoryja (kopalnia złota)
  III. Legnica – Legnickie Pole (Muzeum Bitwy Legnickiej i Kościół pw. Św. Jadwigi) - Raczkowa (Jurty Mongolskie) - Lubiąż (opactwo pocysterskie z XIII w.)
    19.30 – 22.00 Biesiada Turystyczna w Starym Młynie w Duninie
  22.09.2019 7.30 – 8.00 Śniadanie
    9.00 – 10.00 Krótka prelekcja połączona ze zwiedzaniem legnickiej biblioteki miejskiej. Uroczyste zakończenie Zlotu, przekazanie Laski Zlotowej.
    10.00 – 14.15 Wycieczka po Legnicy - zwiedzanie miasta z przewodnikiem (dla chętnych)
    14.15 – 15.00 Obiad za dodatkową opłatą

  Serdecznie zapraszamy!

Pliki:
ZałącznikWielkość
Plik zlotptp2019kartazgloszenia.docx16.7 KB
PDF icon zlotptp2019kartazgloszenia.pdf106.26 KB