PRZEŁOŻONY: XLVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy PTTK Finał Wojewódzki „Gniezno 2020”

sobota, 4.04.2020

Turniej został przełożony, nowy termin nie jest jeszcze znany!

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie i Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Mieszka I w Gnieźnie zapraszają na

XLVIII  Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy PTTK Finał Wojewódzki „Gniezno 2020”

Regulamin

 1. Baza Turnieju:
  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mieszka I przy ul. Staszica 5 w Gnieźnie. Przyjmowanie i rejestracja drużyn w godzinach 8.30-9.00.
 2. Warunki uczestnictwa:
  • Uczestnikami turnieju są 3-osobowe drużyny rywalizujące w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe i ponadpodstawowec.
  • Drużyny mogą uczestniczyć w Turnieju wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Opiekunowie winni posiadać podpisane Oświadczenia uczestnika, jego rodzica(ów)/opiekuna prawnego i nauczyciela/opiekuna (załącznik): o zapoznaniu się z regulaminem OMTTK PTTK i stanie zdrowia umożliwiającym wzięcie udziału w poszczególnych konkurencjach. Opiekunowie zespołów przedkładają podpisane oświadczenia w momencie rejestracji zespołu, w dniu rozpoczęcia eliminacji Turnieju.
  • Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać:
   • aktualną legitymację szkolną,
   • przybory do pisania i pracy na mapie (kątomierz, linijka),
   • odpowiedni strój do rozgrywania konkurencji w terenie,
   • drużyna winna posiadać apteczkę, kompas lub busolę.
  • Ubezpieczenie:
   • organizatorzy Turnieju ubezpieczają uczestników na czas trwania eliminacji (przy zgłoszeniu należy dopisać pesel i datę urodzenia uczestnika.)
   • organizacje lub instytucje, które zgłoszą swoje zespoły do udziału w Turnieju, są zobowiązane do ubezpieczenia uczestników na czas dojazdu i powrotu z eliminacji.
  • Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty” i regulaminu OMTTK PTTK.
  • Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe podczas Turnieju z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 3. Zgłoszenia należy wysłać na adres: ebosacka@wp.pl  Termin zgłoszeń do dnia 18 marca 2020 roku. Odpłatność za Turniej 80,00 zł od drużyny. Wszelkie informacje pod tel. 662 501 060.
 4. W ramach Turnieju przeprowadzone zostaną następujące konkurencje:
  1. Test krajoznawczy - 50 pytań /literatura: Kanon Krajoznawczy Polski pod red. Wł. Łęckiego - województwo dolnośląskie i wielkopolskie; www.kanon.pttk.pl
  2. Test wiedzy turystycznej - 20 pytań /literatura: Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty pod red. J. Śledzińskiej i A. Wielochy/
  3. Test wiedzy topograficznej - 10 pytań /wiadomości z zakresu podstawy programowej z geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,  literatura: Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty pod red. J. Śledzińskiej i A. Wielochy/
  4. Turystyczny marsz na orientację
  5. Kolarski tor sprawnościowy
   • kolarski tor przeszkód,
   • test ze znajomości przepisów ruchu drogowego - 10 pytań /Kodeks Ruchu Drogowego/
  6. Samarytanka
   • test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ogólnych zasad udzielania  pierwszej pomocy - 10 pytań, /literatura: Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty pod red. J. Śledzińskiej i A. Wielochy/
   • praktyczna umiejętność udzielania pierwszej pomocy,
  7. Turystyczne ABC:
  8. Ocena uprawnień i odznak turystycznych PTTK – Regulamin OMTTK PTTK. Załącznik 1.
 5. Wszystkie testy uczestnicy rozwiązują indywidualnie. Konkurencje sprawnościowe uczestnicy pokonują wspólnie, bądź na zasadzie sztafety.
 6. Podczas odbywania się testów i konkurencji turniejowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, mini komputerów i innych podobnych urządzeń elektronicznych.
 7. We wszystkich konkurencjach uczestnicy startują samodzielnie. Jakakolwiek forma pomocy lub ingerencji w start podopiecznych ze strony opiekunów może stanowić podstawę nie sklasyfikowania drużyny.
 8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie regulamin OMTTK PTTK.
 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów i powołanej przez nich Komisji Sędziowskiej.

Organizatorzy

Klauzula informacyjna XLVIII OMTTK PTTK – finał wojewódzki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO, informujemy iż: 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 62-200 Gniezno, ul. Kościuszki 7 lub biuro@gniezno.pttk.pl
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia XLVIII OMTTK PTTK – finał wojewódzki. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją XLVIII OMTTK PTTK – finału wojewódzkiego  niezbędnych działań przed realizacją turnieju oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz facebooku Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją turnieju nie będzie możliwe. 
 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia turnieju.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych. 
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.