XXV Rajd „Śladami Starej Baśni”

sobota, 19.05.2018
 1. Cele rajdu
  • wędrówka i zabawa na świeżym powietrzu,
  • upowszechnianie idei turystyki i krajoznawstwa.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  • Komandor rajdu: Maria Gajda
  • Sekretariat: Maria Wilkosz
  • Kierownictwo mety: Czesław Wilkosz
  • Punkt weryfikacyjny: Tadeusz Gajda
 3. Organizatorami rajdu są: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej i Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie.
 4. Trasy rajdowe:
  1. Trasa piesza
   Dworzec PKP Gniezno - ul. Pocztowa - Park Miejski - Park Trzech Kultur - ul. Paczkowskiego - ul. Chudoby - ul. Kwiatowa - Łazienki - jez. Winiary - ul. Zamiejska - Siedziba Rady Osiedla Róża (7 km)
   Start: Dworzec PKP - godz. 9.00.
   Kierownik trasy: Tadeusz Gajda.
  2. Trasa rowerowa
   Rynek Gnieźnieński - Jankowo Dolne - Róża - Gniezno - 27 km
   Start: Gniezno – /Rynek Gnieźnieński/ - godz. 9.00
   Kierownik trasy: Adam Budziszewski
   Dopuszcza się przebycie tras dowolnych pod warunkiem: zgłoszenia drużyny z opiekunem pełnoletnim. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia na rajd wyłącznie telefonicznie na numer 601 252 913.
  Opłata za rajd wynosi 7,00 zł (członkowie PTTK 6,00 zł) od osoby. Opłatę można wnieść na konto bankowe: BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub wpłacić na mecie rajdu. Termin zgłoszeń upływa dnia 16 maja 2018 r. do godz. 20.00.
  Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 8. Uprawnienia uczestników: uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, posiłek, punkty do OTP i KOT, pieczątkę okolicznościową, prawo do udziału w konkursach: wiedzy o „Starej Baśni” i jej autorze Józefie Ignacym Kraszewskim i na strój lub rekwizyt nawiązujący do „Starej Baśni”.
 9. Meta rajdu - teren Siedziby Rady Osiedla Róża - ul. Zamiejska 7, czynna w godz. 10.00 - 13.00.
 10. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Serdecznie zapraszamy!
Do zobaczenia na mecie!
Organizatorzy