XXV Rajd „Śladami Starej Baśni”

sobota, 25.05.2019

Regulamin Rajdu

 1. Cele rajdu:
  • upowszechnianie idei turystyki i krajoznawstwa,
  • wędrówka i zabawa na świeżym powietrzu.
 2. Komitet Organizacyjny Rajdu:
  Komandor rajdu: Maria Gajda
  Punkt weryfikacyjny: Tadeusz Gajda
 3. Organizatorami rajdu są: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej i Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. T. Hanelta w Gnieźnie.
 4. Trasy rajdowe:
  1. I. Trasy piesze:
   1. Dookoła Jeziora Jankowskiego ścieżką historyczną – 5 km.
    Wyjazd: PKP Gniezno – godz. 8.34
    Start: Stacja PKP Jankowo Dolne - godz. 8.45
    Kierownik trasy: Tadeusz Gajda.
   2. Dookoła Jeziora Jankowskiego ścieżką historyczną (trasa sugerowana ze szkół z Trzemeszna) – 5 km.
    Start: Stacja PKP Jankowo Dolne - godz. 8.00
    Kierownik trasy: Małgorzata Kowalczyk i Krystyna Sarnowska.
  2. Trasa rowerowa
   1. Osiedle Winiary – Strzyżewo Kościelne – Jankowo Dolne – Wierzbiczany – Gniezno - 28 km
    Start: Gniezno – (plac przed kościołem Radzyma Gaudentego) - godz. 8.45
    Kierownik trasy: Paweł Kubasik.
  3. Dopuszcza się przebycie tras dowolnych pod warunkiem: zgłoszenia drużyny z opiekunem pełnoletnim. Organizatorzy nie obsługują tych tras.
 5. Warunki uczestnictwa: w rajdzie mogą brać udział drużyny oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wraz z opiekunem - osobą dorosłą. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
 6. Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.
 7. Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: biuro@gniezno.pttk.pl z podaniem nazwiska kierownika drużyny. Opłata za rajd wynosi 8,00 zł /członkowie PTTK 7,00 zł/ od osoby. Opłatę można wnieść na konto bankowe: BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „opłata za rajd” lub wpłacić na mecie rajdu. Termin zgłoszeń upływa dnia 22 maja 2019 r. do godz. 14.00. Tel. Kontaktowy: 601 252 913.
 8. Uprawnienia uczestników: uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, posiłek, punkty do OTP i KOT, pieczątkę okolicznościową, prawo do udziału w konkursach: wiedzy o „Starej Baśni” i jej autorze Józefie I. Kraszewskim.
 9. Meta rajdu - teren Ośrodka Wypoczynkowego w Jankowie Dolnym /plaża/ czynna w godz. 10.00 - 11.45.
 10. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Serdecznie zapraszamy!
Do zobaczenia na mecie!
Organizatorzy

Klauzula informacyjna XXV Rajdu Turystycznego „Śladami Starej Baśni”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: e-mail : biuro@gniezno.pttk.pl
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia XXV Rajdu Turystycznego „Śladami Starej Baśni”.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją XXV Rajdu Turystycznego „Śladami Starej Baśni” oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz fanpage Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Oddziału PTTK w Gnieźnie.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.