XXV Rajd Starej Baśni

sobota, 28.05.2022

Relacja z Rajdu

Rajd „Śladami Starej Baśni” O/PTTK Gniezno jest najstarszym (i nadal kontynuowanym) ze wszystkich rajdów. W br. chcieliśmy go jako już 25. z kolei przeprowadzić w bardziej okazały sposób. Stąd nasza prośba jako organizatorów o wsparcie ze strony Starostwa Gnieźnieńskiego. Jako kierownik zdecydowałem się na jego zakończenie w dogodnym miejscu tj. w Ośrodku Wypoczynkowym nad Jez. Jankowskim i zarazem w pobliżu st. kol. PKP.

Ponieważ zawsze jako Oddział staramy się nasze rajdy adresować przede wszystkim do młodzieży szkolnej, więc i tym razem tak było. Trasy rajdowe piesze prowadziły z Trzemeszna, Gniezna i Jankowa Dolnego (zał. Nr 1 – Regulamin XXV Rajdu „Śladami Starej Baśni”).

Wysłano w/w. „Regulamin” wraz z Kartą Zgłoszenia (zał. Nr 2) do udziału w tym Rajdzie do n/w szkół:

 1. Gniezno: SP nr 1,2,5,7,9 I LO, WTZ.
 2. Trzemeszno: SP nr 1, 2 i ZSOiZ.
 3. 5 koleżankom i zarazem nauczycielkom zajmującym się turystyką w szkołach Gniezna, stałym uczestniczkom naszych imprez.

Uczestniczyły w Rajdzie  32 osoby i niestety były to zgłoszenia głównie rodzinne. Nie dopisali rowerzyści mimo  dość atrakcyjnej trasy. Na trasach z Trzemeszna i z Jankowa Dolnego (adresowanych głównie dla młodzieży szkolnej) nie było ani jednego chętnego! Posiłek na mecie i odpoczynek pod dachem zapewnił bufet Ośrodka Wypoczynkowego.

Nagroda dla najmłodszej uczestniczki Rajdu przyznana została Marcie Sz. z Gniezna,  a biorącą udział wraz z bratem pod opieką Taty Macieja.

Nagrody w postaci książek i broszur propagujących Gniezno i Powiat Gniezno zapewniło Starostwo Gnieźnieńskie – za co organizatorzy bardzo dziękują. Dziękujemy również Pani B. Lewandowskiej za posiłek rajdowy, dach nad głową i możliwość korzystania z bufetu Ośrodka Wypoczynkowego. Organizatorów cieszy fakt podporządkowania się ekologicznym „zapędom” polegającym na zabraniu do herbatki na mecie własnych kubków. Pozwoliło to na uniknięciu korzystania z plastykowych jednorazowych kubków. Będziemy to jako Oddział kontynuować na kolejnych naszych imprezach.

Posumowanie Rajdu:

 • mimo zabiegów organizacyjnych było tylko 32 uczestników przy ponad 40 zgłoszeniach.      - bezpośrednią obsługę Rajdu stanowiło 7 osób.
 • wszyscy na mecie otrzymali gwarantowane świadczenia.
 • kierownicy Tras posiadali wiedzę o miejscowościach i obiektach występujących na swoich trasach. Było to pomocne przy rozegraniu konkursu z wiedzy o tych miejscach.
 • warunki pogodowe (co widać na fotografiach) niestety nie były dogodne. Na trasach wiał dość silny wiatr i nawet kropił deszczyk. To może być wytłumaczeniem dla słabej frekwencji  (zwłaszcza dla rowerzystów).
 • znaczek i dyplomy dla potrzeb Rajdu są autorstwa kol. Łukasza Kasperczyka z Gniezna.
 • Koleżankom i Kolegom obsługującym Rajd dziękuję za zaangażowanie i poniesiony trud. Bezinteresownie poświecili dla potrzeb Rajdu swój wolny czas. 

 

Regulamin XXV Rajdu „Śladami Starej Baśni”

Rajd organizowany jest przez Oddział Polskiego Towarzystwa Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie pod auspicjami Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Współorganizatorami są Klub Górski „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta, Ośrodek Wypoczynkowy  Jankowo Dolne, „Gościniec w Dolinie” i Klub Turystyki Rowerowej PTTK Genesis O/PTTK w Gnieźnie.

 1. Cele Rajdu:
  • poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Gnieźnieńskiej.
  • propagowanie zachowań związanych z ekologią, zdrowym trybem życia i aktywnym wypoczynkiem poprzez uprawianie turystyki.
  • wymiana doświadczeń i integracja miłośników turystyki pieszej i rowerowej.
 2. Kierownictwo Rajdu:
  • kierownik Rajdu: kol. Tadeusz Gajda (tel. 783 234 255)
  • sekretariat: Rajdowy: kol. Maria Gajda (tel. 601 252 913).
  • obsługa: kol. Maria Wilkosz.
 3. Rajd odbędzie się dnia 28.05.2022 r., bez względu na pogodę.  Meta Rajdu znajdować się będzie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nad Jez. Jankowskim w godz: 12:00 – 13:45. Tam też zostaną rozegrane konkursy rajdowe. Wydane zostaną świadczenia i posiłek rajdowy w postaci drożdżówki i ciepłej herbaty. Uczestnicy w związku z tym powinni posiadać własne kubki do herbaty (ekologia!).
 4. Zgłoszenia i opłaty:
  Rajd adresowany jest głównie dla młodzieży szkolnej (drużyny 5 – 10 osobowe – z opiekunami), turystów dorosłych i indywidualnych. W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści, którzy przesłali pocztą  elektroniczną na adres: tadgaj1@wp.pl  do dnia 23.05.2022 r. wypełnioną i podpisaną „Kartę Zgłoszenia” oraz dowód wpłaty. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wyłącznie z opiekunem - osobą dorosłą. Zamiar opłaty za uczestnictwo w „Rajdzie” na mecie należy zaznaczyć w „Karcie Zgłoszenia”.
 5. Opłatę za Rajd w wysokości 10.00 zł od osoby uczącej się, członków PTTK, emerytów i rencistów, a 12.00 zł od osoby dorosłej pracującej, należy wnieść na konto bankowe: BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0403 9980 z dopiskiem „Stara Baśń 2022”.
 6. Prawa i obowiązki uczestników:
  • wszyscy uczestnicy obowiązani są do przestrzegania „Karty Turysty”, przestrzegania zasad dla pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym, zachowania porządku publicznego oraz kulturalnego zachowania się. Za wszelkie zaistniałe zdarzenia odpowiedzialność ponoszą sami uczestnicy (ewentualnie również ich opiekunowie).
  • wymaga się od uczestników podporządkowania się decyzjom kierownika trasy oraz organizatorów Rajdu.
  • wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymają na mecie posiłek rajdowy i w razie potrzeby podstawową pomoc lekarską.
  • wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymają punkty do Odznaki Turystyki Pieszej i Kolarskiej Odznaki Turystycznej (wpis do książeczek), odznakę Rajdu. Każdy ma prawo do udziału w konkursach rajdowych na mecie.
  • dojazd i powrót na Rajd i z Rajdu  oraz ubezpieczenie na czas trwania Rajdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie, lub ich instytucja zgłaszająca. St. kol. Jankowo Dolne nie prowadzi sprzedaży biletów !
 7. Trasy Rajdu:
  • Nr 1: Trzemeszno (bazylika) – Święte – Kujawki – Kalina – PKP Jankowo Dolne i Ośrodek Wypoczynkowy nad Jez. Jankowskim = 9 km (9 pkt do OTP). Start: spod Rest. „Czeremcha” w Trzemesznie o godz. 945. Kierownik trasy: kol. Krystyna Sarnowska.
  • Nr 2: Gniezno (SP nr 6) – Os. Róża – Arkuszewo – Jankówko – Jankowo Dolne (wieś) – Ośrodek Wypoczynkowy nad Jez. Jankowskim = 9 km (9 pkt do OTP). Start: przyst. PKS i MPK przy SP nr 6 o godz: 945. Kierownik trasy kol. Halina i Andrzej Tomaszewscy.
  • Nr 3 „Historyczna”: Jankowo Dolne (parking przy Zespole Szkół Gminnych im. A. Fiedlera) – Jez. Jankowskie – PKP Jankowo Dolne – Ośrodek Wypoczynkowy (meta) = 6 km (6 pkt OTP). Start: parking przy szkolny o godz. 1030. Kierownik trasy kol. Tadeusz Gajda.
  • Nr 4:  Trasa kolarska: Gniezno (eSTeDe) – Dębówiec – Lulkowo – Jankowo Dolne – Ośrodek Wypoczynkowy (meta) =   km ( pkt do KOT). Start: eSTeDe o godz. 10.00. Kierownik trasy kol. Paweł Kubasik.
  • Trasy dowolne:  Zamiar udziału w Rajdzie na trasie dowolnej (pieszej czy też kolarskiej) należy zgłosić na „Karcie Zgłoszenia”. Organizatorzy nie obsługują tych tras. Uczestnicy sami pokonują wybraną przez siebie trasę.
 8. Meta Rajdu i jej działalność:
  • - wydawanie świadczeń rajdowych (posiłku i materiałów).
  • - wybór najładniejszego kubka do herbaty (konkurs).
  • - konkurs polegający na losowym odczytaniu fragmentu powieści Józefa I. Kraszewskiego (konkurs ze zróżnicowaniem wiekowym).
  • - konkurs ze znajomości historii najbliższego regionu tj. okolice trasy: Jankówko – Trzemeszno.
 9. Postanowienia końcowe:
  • interpretacja niniejszego „Regulaminu” należy do kierownictwa Rajdu.
  • uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku obuwia i ubioru. Drużyna powinna posiadać apteczkę.

Klauzula informacyjna XXV Rajdu „Śladami Starej Baśni” z dn. 28 VI 2022 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK w Gnieźnie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 62-200 Gniezno, ul. Kościuszki 7 lub biuro@gniezno.pttk.pl
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podpisanie karty zgłoszenia XX Rajdu Niepodległości. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją XX Rajdu Niepodległości niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz facebooku Oddziału, a także na łamach prasy lokalnej oraz w wydawnictwach Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe. 
 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia rajdu.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych. 
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.